Hva vi tror?

Hva vi tror?

I

Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord. Den er vår eneste rettesnor for tro, liv og lære. Alt må derfor prøves på Den Hellige Skrift som den absolutte autoritet.

II

Vi tror at Bibelens åpenbaring av Gud som en hellig treenighet, at det er tre personer i Guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige ånd.

III

Vi tror at alle mennesker har syndet, og må komme til sann omvendelse, som viser seg i sinnsforandring, brudd med synden og verdslig livsførsel.

IV

Vi tror at Jesus Kristus, Guds Sønn, er vår eneste stedfortreder og forsoner, mellommannen mellom Gud og mennesker, og at den angrende synder som tror på Jesus Kristus, blir rettferdiggjort og født på ny – alt av Guds nåde. Vi tror Jesus Kristus ofret seg en gang for alle til vår rettferdiggjørelse og forløsning. Jesu Kristi frelsesverk er fullkomment og omfatter menneskets ånd, sjel og legeme, derfor tror vi på guddommelig helbredelse.

V

Vi tror at fra det øyeblikk den angrende synder er rettferdiggjort, begynner et guddommelig fremadskridende helliggjørelsesverk i den troende. I kristnes åndelige vekst og modning.

VI

Vi tror at bare de som har kommet til personlig tro og omvendelse, skal døpes. Dåpen skal utføres som i apostlenes dager, med full neddykking i vann, og etter Jesu egen befaling, i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. De troende døpte skal tillegges en nytestamentlig ordnet menighet hvor de undervises, oppbygges og settes i stand den store oppgaven å vinne andre mennesker for Gud.

VII

Vi tror på de grunnleggende prinsipper i Det Nye Testamente for lokale menighets ordning, og at de lokale menigheter skal være suverene med full selvbestemmelsesrett. Den lokale menighet kan derfor bestemme seg for og søke å gjennomføre en hvilken som helst virkeplan som den tror er forenlig med Kristi Ånd og vilje. Kristus er menighetens hode.

VIII

Vi tror at nattverden skal ha sin sentrale plass i menighetens gudstjeneste liv til minne og forkynnelse om Kristi soningsdød. Nattverden er bare for de troende og viser til en dyp forening mellom Kristus og hans menighet.

IX

Vi tror at enhver troende kan få oppleve Faderens løfte om dåpen i Den Hellige Ånd, slik som de kristne opplevde den i den første tid. Alle troende bør søke denne kraft til liv og tjeneste og søke den i tro, bønn og hjerterenselse.

X

Vi tror at de åndelige tjenester som det nye testamentet Det Nye Testamentet viser oss, skal fungere i Guds menighet på jorden, inntil Jesus Kristus kommer for å hente de sanne troende. Vi tror også at alle de nådegaver som omtales i Det Nye Testamentet, skal være virksomme i menigheten inntil Jesus kommer tilbake.

XI

Vi tror at menighetens hovedoppgave, i følge Jesu misjonsbefaling, er å lede andre mennesker til tro på Jesus og gjøre dem til hans disipler. Det skjer ved aktiv evangelisering på menighetens eget hjemmefelt og ved utsendelse av misjonærer.

XII

Vi tror på Kristi komme for å bortrykke de troende til himmelen, deretter hans gjenkomst for å opprette et tusenårlig fredsrike på jorden, og så den endelige dom: En evig fortapelse for de vantro og en evig herlighet for de troende.